DK Eğitim Akademi

DK Eğitim Akademi Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

GİRİŞ

İşbu şirket politikamız ile kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda DK EĞİTİM AKADEMİ ve bağlı kuruluşları tarafından benimsenecek ve uygulamada dikkate alınacak ilkeler ortaya konulmaktadır.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası (“Politika”), DK EĞİTİM AKADEMİ olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bu kapsamda amaç, DK Eğitim Akademi olarak, kuruluşundan itibaren benimsenen, faaliyetlerin hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak yürütülmesinin sürdürülmesidir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

DK EĞİTİM AKADEMİ bakımından öncelikle önem arz eden hususlardan biri, kişisel verilerin işlenmesinde mevzuatta öngörülen genel ilkelere uygun davranılmasıdır. Bu kapsamda, DK EĞİTİM AKADEMİ, tüm yasal düzenlemelere ve özel olarak KVKK’ya uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket edeceğini taahhüt eder.

  1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma

DK EĞİTİM AKADEMİ, KVKK 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunacaktır.

Bu kapsamda DK EĞİTİM AKADEMİ, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate alacak ve kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmayacaktır.

  1. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

DK EĞİTİM AKADEMİ, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlayarak; bu doğrultuda gerekli tedbirleri alacaktır.

  1. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

DK EĞİTİM AKADEMİ, kişisel verileri meşru ve hukuka uygun sebeplerle işleyecektir. DK EĞİTİM AKADEMİ, kişisel verileri yürütmekte olduğu faaliyetlerle bağlantılı olarak ve gerekli olduğu ölçüde işlemeyi taahhüt eder. DK EĞİTİM AKADEMİ tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan belirlenecektir.

  1. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

DK EĞİTİM AKADEMİ, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işleyecek ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınacaktır.

  1. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

DK EĞİTİM AKADEMİ, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine ve KVKK’nın 4. ve 7.maddelerine uygun olarak; işlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edecektir.

Bu kapsamda, DK EĞİTİM AKADEMİ öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için belirli bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit edecek, herhangi bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranacak, süre belirlenmemişse kişisel verileri işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre kadar saklayacaktır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler DK EĞİTİM AKADEMİ tarafından silinecek veya imha edilecektir. Gelecekte kullanma ihtimali ile DK EĞİTİM AKADEMİ tarafından kişisel veriler saklanmayacaktır.

  1. Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin KVKK İlkelerine Uygun Şekilde Yürütülmesi

6.1 Kişisel veriler KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen şartlardan bir veya birkaçına uygun olarak işlenmelidir. DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak yürütülüp yürütülmediği tespit edilecek, bu şartlardan bir veya birkaçını sağlamayan kişisel veri işleme faaliyetleri süreçlerde yer almayacaktır.

6.2 Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak yürütülmesinin sağlanmasının yanı sıra tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun hareket edilmesi ve söz konusu ilkeleri içinde barındırması sağlanacaktır.

6.3 DK EĞİTİM AKADEMİ, özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen özel hükümler de dikkate alınarak kişisel veri işleme faaliyetleri yerine getirilecek; yukarıda belirtilen hususların yanında bu durumlarda kanunun aradığı özel gereklilikler de yerine getirilerek kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

DK EĞİTİM AKADEMİ, bu çerçevede, KVK Kanunu’ndaki düzenlemelere uyum için gerekli süreçleri oluşturacaktır.

  1. Kişisel Verilerin Aktarımında Uyulması Gerekenler

DK EĞİTİM AKADEMİ, kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel veriler dahil, aktarılması bakımından aşağıda yer verilen kurallara uygun davranılmalıdır.

7.1. Yurtiçinde Kişisel Verilerin Aktarımı

DK EĞİTİM AKADEMİ, veri sahibinin kişisel verilerini, kişisel veri işleme amaçlarına uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak üçüncü kişilere aktaracaktır. Bu doğrultuda DK EĞİTİM AKADEMİ bünyesinde KVKK 8. maddesinde öngörülen şartlara uygun hareket etmeye yönelik gerekli yapıları devreye alacaktır.

7.2. Yurtdışına Kişisel Verilerin work several muscles Aktarılması

DK EĞİTİM AKADEMİ temel prensip olarak yurt dışına kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri aktarmasa da tarafından kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alır.

DK EĞİTİM AKADEMİ tarafından kişisel veriler sadece KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

DK EĞİTİM AKADEMİ tarafından bu doğrultuda KVKK’nın 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmeye yönelik gerekli süreçler tasarlanacaktır.